Εξετάσεις

Οι εξετάσεις χωρίζονται σε Κατατακτήριες, Ετήσιες Επιθεωρήσεις, Προαγωγικές και Απολυτήριες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Ετήσιες Εξετάσεις προόδου ή Επιθεωρήσεις των μαθητών γίνονται στο τέλος κάθε σχολικού έτους από τον καλλιτεχνικό διευθυντή ή επιλεγμένους εξεταστές που ορίζει η διοίκηση του Εθνικού Ωδείου, έτσι ώστε να αξιολογείται η πρόοδος κάθε σπουδαστή.  Οι εξετάσεις αυτές είναι υποχρεωτικές για όλους τους σπουδαστές του Ωδείου.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Προαγωγικές Εξετάσεις στο ειδικό μάθημα που ακολουθεί ο σπουδαστής διενεργούνται μετά από σχετική πρόταση από τον καθηγητή του, αφού έχει ολοκληρώσει την προβλεπόμενη ύλη της σχολής του και έχει συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο σπουδών που ορίζει ο νόμος.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Κατατακτήριες Εξετάσεις γίνονται μέσα στον Οκτώβριο, κάθε σχολικής χρονιάς, και αφορούν μαθητές προερχομένους από άλλα Ωδεία χωρίς πιστοποιητικά σπουδών και για τους προερχόμενους από ιδιαίτερα-αδιαβάθμητα μαθήματα.

Οι νέοι σπουδαστές κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεων τους στις εξής σχολές: Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα

Η κατάταξη σπουδαστών σε σχολές διετούς φοίτησης γίνεται στο A΄ έτος και σε σχολές τριετούς φοίτησης μπορεί να γίνει και στο Β΄ έτος, εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Οι πτυχιούχοι Ωδικής μπορούν να καταταγούν και στο τελευταίο έτος του Πτυχίου Αρμονίας και οι Πτυχιούχοι Αρμονίας στο τελευταίο έτος του Πτυχίου Ωδικής.

ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι Πτυχιακές και οι Διπλωματικές Εξετάσεις γίνονται  στο Εθνικό Ωδείο (Μάγερ 18, Πλατεία Βάθη ), για όλους τους σπουδαστές του Κεντρικού ιδρύματος και των Παραρτημάτων όλης της χώρας από κοινές επιτροπές έτσι ώστε όλοι οι σπουδαστές που αποφοιτούν να  λαμβάνουν Απολυτήριους Τίτλους της ίδιας εγκυρότητας και βαρύτητας.

Για να λάβει ο τελειόφοιτος σπουδαστής μέρος σε απολυτήριες εξετάσεις θα πρέπει προηγούμενα να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα γενικά υποχρεωτικά μαθήματα που αναλογούν στο μάθημά του.

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΙΝΑΙ:

  • Κατατακτήριες:  Εντός του Οκτωβρίου
  • Χειμερινές Προαγωγικές:  Δεκέμβριος  -Ιανουάριος
  • Θερινές Προαγωγικές και Επιθεωρήσεις:  Μάιος –  Ιούνιος

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων και τυχόν άλλες ενημερώσεις που αφορούν τους σπουδαστές τοιχοκολλούνται από την γραμματεία του Ωδείου.

Οι  σπουδαστές λαμβάνουν από την γραμματεία του ωδείου το μαθητικό τους βιβλιάριο στο οποίο καταχωρείται κάθε χρόνο η βαθμολογία τους.