Οδηγός Σπουδών

Οι νέοι σπουδαστές (εκτός των τελείως αρχαρίων), όταν εγγράφονται στο Ωδείο, δίνουν υποχρεωτικά κατατακτήριες εξετάσεις στην αρχή του σχολικού  έτους (εντός του μηνός Οκτωβρίου) και κατατάσσονται αναλόγως των γνώσεών τους, στις εξής σχολές:    Προκαταρκτική, Κατωτέρα, Μέση, Ανωτέρα.

Εξαίρεση γίνεται μόνο για κατόχους βεβαιώσεων σπουδών από άλλο αναγνωρισμένο Ωδείο, με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης.

Η κατάταξη σπουδαστών σε σχολές διετούς φοίτησης γίνεται σε Α΄ έτος και σχολές τριετούς φοίτησης στο Β΄ έτος, εφ΄όσον οι υποψήφιοι έχουν τα προσόντα. Οι πτυχιούχοι Ωδικής μπορούν να καταταγούν και στο τελευταίο έτος του Πτυχίου Αρμονίας και οι Πτυχιούχοι Αρμονίας στο τελευταίο έτους του Πτυχίου Ωδικής.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σχολές Προκαταρκτική Κατωτέρα Μέση Ανωτέρα Σύνολο ετών
ΠΙΑΝΟ

2

3

3

3-4

11-12

ΜΟΝΩΔΙΑ

1

2

2

3-4

8-9

ΒΙΟΛΙ

2

3

3

3-4

11-12

ΤΣΕΛΛΟ

2

2

3

3-4

10-11

ΠΝΕΥΣΤΑ

1

2

2

3-4

8-9

ΚΙΘΑΡΑ

2

3

3

3-4

11-12

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ

-

-

-

-

5

ΩΔΙΚΗ

-

-

-

-

2

ΑΡΜΟΝΙΑ

-

-

-

-

3

ΑΝΤΙΣΤΙΞΗ

-

-

-

-

2

ΦΟΥΓΚΑ

-

-

-

-

2

ΣΥΝΘΕΣΗ

-

-

-

-

4

ΕΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

-

-

-

-

2

ΒΑΘΥΧΟΡΔΩΝ

1

1

2

3-4

7-8

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

-

-

-

-

5