Δίδακτρα

Δίδακτρα


Κάθε σπουδαστής ή σπουδάστρια οφείλει να καταβάλλει το δικαίωμα εγγραφής και τα δίδακτρά του. Τα δίδακτρα είναι ετήσια και καταβάλλονται για ευκολία των μαθητών, σε δέκα μηνιαίες δόσεις στο πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, από τον Σεπτέμβριο έως και τον Ιούνιο.

Τα εξέταστρα καταβάλλονται από τους μαθητές πριν τις εξετάσεις τους, οι οποίες είναι υποχρεωτικές για όλους. Για να προσέλθουν στις εξετάσεις πρέπει οι σπουδαστές να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

Τα καταβαλλόμενα εξέταστρα ισχύουν για εξετάσεις ενός μόνο μαθήματος. Καταβληθέντα δίδακτρα, δικαιώματα εγγραφής ή εξέταστρα δεν επιστρέφονται.